top of page

ФИРМА

F1RM4

(2012)

directed by Nela Vitoshevikj
play by Roland Schimmelpfennig
Cast: Igor Angelov, Dragana Loshkova, Jelena Jovanova, Sashko Kocev, Sanja Arsovska, Deniz Abdula, Sonja Stamboldjioska, Nenad Mitevski

постер2.jpg
113.jpg
111.jpg
112.jpg
110.jpg
116.jpg
115.jpg
114.jpg
117.jpg
119.jpg
1111.jpg
118.jpg
1112.jpg
1113.jpg
1114.jpg
1115.jpg
1116.jpg
1117.jpg
Ф1РМ4: Welcome
bottom of page